img
Anunţ privind desfăşurarea concursului de selectare a proiectelor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire 18 Марта 2019

Comisia specializată de selectare şi evaluare a proiectelor finanţate din fondul măsurilor de profilaxie, instituită prin Ordinul nr. 53-A din 07.03.2019 al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM), anunţă lansarea concursului de selectare a proiectelor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM.

Selectarea proiectelor este realizată în conformitate cu priorităţile şi obiectivele de finanţare, aprobate de Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte şi cu criteriile de eligibilitate, stipulate în Regulamentul privind modalitatea de finanţare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităţilor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, aprobat prin Ordinul comun nr. 286/154-A din 11.04.2017 al Ministerului Sănătăţii şi CNAM.

Priorităţile şi obiectivele de finanţare aprobate în anul 2019 de către Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte sunt:

• Reducerea riscurilor de infectare cu HIV în rândul populaţiilor-cheie (CDI, LSC şi MSM) cu acoperirea unui număr de beneficiari cu pachet de servicii de prevenire (conform Programului naţional de prevenire şi control HIV/SIDA şi ITS) neacoperit de Fondul Global şi FAOAM.

Cuantumul total al alocaţiilor financiare nerambursabile pentru proiectele de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire constituie 1 500 000 (un milion cinci sute mii) lei.

• 2 proiecte cu acoperirea a cel puţin 1500 de beneficiari, şi anume:

- 1 proiect în valoare de 1 000 000 lei pentru regiunea de nord a ţării;
- 1 proiect în valoare de 500 000 lei pentru regiunea de sud a ţării.

Perioada desfăşurării concursului (depunerea dosarelor)15 martie 2019 (ora 8:00) - 2 aprilie 2019 (ora 16:00). Propunerile de proiect şi documentele aferente vor fi prezentate în plic sigilat la Serviciul secretariat al CNAM (mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46).

Data, ora şi locul deschiderii plicurilor3 aprilie 2019, ora 10:00, CNAM: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46.

Condiţiile de participare la concurs:
a) solicitant al finanţării poate fi: instituţie/ asociaţie/ fundaţie non-profit înregistrată în RM;
b) experienţa în implementarea proiectelor similare va constitui un avantaj.

Conţinutul dosarului pentru solicitare de finanţare:
a) formularul (solicitarea) de participare la concurs conform modelului aprobat de CNAM;
b) proiectul;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului;
d) datele privind solicitantul;
e) copia actului de constituire a solicitantului;
f) copia certificatului de înregistrare a solicitantului;
g) Curriculum Vitae al directorului de proiect;
h) copiile ultimelor rapoarte financiare anuale, depuse la organele competente;
i) certificatul privind lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional, emis de Inspectoratul fiscal teritorial (cu termen valabil, în original);
j) certificat privind starea contului bancar (conturile bancare să nu fie blocate);
k) declaraţia pe propria răspundere privind lipsa obligaţiilor restante faţă de alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;
l) succintă descriere a proiectelor implementate în ultimele 12 luni şi în special cele în domeniul sănătăţii.

Toate documentele depuse trebuie numerotate şi legate într-un singur dosar de plastic A4 cu şină, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea acestora, specificând numărul total de pagini în solicitarea participării la concurs. Documentele din dosar vor fi prezentate în limba română. Pe documentele prezentate în copii va fi aplicată menţiunea „conform cu originalul”, vor fi semnate şi ştampilate de solicitant.

Criteriile de acordare a finanţării:

• Corespunderea proiectului cu priorităţile de finanţare din fondul măsurilor de profilaxie stabilite de către Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte.
• Actualitatea şi importanţa proiectului, fundamentarea obiectivelor şi încadrarea în acţiunile strategiei naţionale de sănătate în acest domeniu.
• Acţiunile propuse pentru implementarea proiectului corespund integral sau parţial listei serviciilor din Standardul de calitate a serviciilor de prevenire HIV în mediul populaţiilor-cheie, aprobat de Ministerul Sănătății (Ordinul nr. 996 din 23.12.2015).
• Capacitatea solicitantului de a realiza proiectul (Master plan).
• Buget argumentat.
• Calitatea mecanismului de evidenţă, monitorizare a activităţilor şi evaluare a rezultatelor.
• Impactul proiectului.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este Iacob Cecîrlan, tel.: 022 780 232, e-mail: iacob.cecirlan@cnam.gov.md.

Accesaţi mai jos:

Grila de evaluare
Formularul de înaintare a propunerii de proiect

 

Sursa: http://www.cnam.md