img
CERERE DE OFERTĂ - Servicii de traducere simultană 04 Декабря 2019

Nr.44_ UCIMP/ din 04.12.2019  

În cadrul contractului de finanțare Nr. SR-IP-02 din 02/01/2019, încheiat între Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” și Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, în cadrul Programului „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020, finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei prin intermediul Grantului nr. MDA-C-PCIMU, precum și în cadrul altor proiecte, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” invită companiile specializate (persone juridice) să expediați oferta dumneavoastră de preţ pentru prestarea următoarelor servicii:

  • serviicii de traducere simultană în cadrul Conferinței Naționale privind HIV/SIDA 2019, care va fi organizată în perioada 16 - 18 decembrie 2019.

Evenimentul urmează să asigure o continuitate a activității Forumurilor precedente ( ed.I – 2004, ed.II – 2006, ed.III – 2009, ed.IV – 2011, ed.V – 2014, ed VI - 2017) a organizațiilor nonguvernamentale, active în domeniul HIV/SIDA din Rebuplica Moldova.

2. Oferta dumneavoastră, conform formatului specificat în anexa №.1 la prezenta Cerere, va fi adresată şi expediată la adresa:

Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2 (subsol)

Tel.: /+373/ 22 00-99-74

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri și care trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să atestă că societatea este înregistrată ca persoană juridică, copia extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor), copia licenței emise de Camera de licențiere, alte materiale, informații, prospecte, recomandări etc. ce atesta corespunderea prestatorului de a oferi serviciile în cauză.

Furnizorul se obliga de a respecta „Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citite pe pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/policies-principles/.

3. Oferta urmează a fi prezentată în plic sigilat, la adresa specificată în alin.2. Pe plic se va indica denumirea și datele de contact ale ofertantului.

4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 11 decembrie 2019, ora locala 15:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele întârziate vor fi respinse.

5. PREȚUL:

(i).  PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota Zero TVA, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectelor. Documentele justificative pentru cota TVA Zero vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului,

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în anexa nr.1 vor fi evaluate prin compararea prețului total al ofertei pentru serviciile propuse.  

Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).

La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;

(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;

(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;

(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 2 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă pînă la 31 decembrie 2019, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Railean Corina – Departamentul de Procurări și Logistică A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.

Tel: (022) 00-99-74, GSM. 068283969.