img
CERERE DE OFERTĂ - baloane cu imprimare 14 Ноября 2018

Nr. 65/MDA-C-PCIMU/UNAIDS din 14.11.2018    

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul acordului de finanțare Nr.01 din 13.02.2018, încheiat între Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” și Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, din cadrul Programului „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020, finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei prin intermediul Grantului nr. MDA-C-PCIMU, precum și în cadrul contractului de finanțare semnat de către UNAIDS și Asociaţia Obştească „Inițiativa Pozitivă”, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ la cota TVA 0%, pentru prestarea a următoarelor servicii/produse:

Lot.1

Nr. d/o

Denumirea

 Cant./ buc

1.

Balon latex G120 ( 13 ich ), culoarea albă

2500

Suport pentru baloane

Lipici cu logo. Seregrafie pe balon, culori 1+0 (conform machetei)

Informația privind specificațiile tehnice cît și termenii și condițiile de livrarele le găsiți în anexa nr.1.

2. Oferta dumneavoastră în formatul indicat în anexă nr.1 poate fi transmisă prin fax, email, poștă sau adusă direct la sediul organizației A.O. „Iniţiativa Pozitivă”, la adresa:

mun. Chișinău, str. Independenţei, 6/2 Centrul „Pas cu Pas”;

tel.: /+373/ 22 00-99-74     

fax: /+373/ 22 00-99-56

e-mail: initiativapozitiva@gmail.com

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri. Furnizorul se obliga de a respecta „Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citit pe pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/policies-principles/.

3. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 16 noiembrie 2018, ora locala 18:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele întârziate vor fi respinse.

 4. PREȚUL:

(i).  PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota Zero TVA, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

Prețul va include transportarea şi alte costuri locale necesare livrării mărfii la locul destinației: or. Chisinau, str. Independenței 6/2, sediul A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele de preț care corespund specificațiilor tehnice vor fi evaluate pentru toate produsele împreună oferite per Lot și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot.

Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultantă.

La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;

(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;

(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;

(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta va fi valabilă 45 zile, din data limită de prezentare a ofertelor.

5.Informații suplimentare pot fi obținute de la:

 Railean Corina – Departamentul de Procurări și Logistică A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.

 Tel: (022) 00-99-74. mob. 068283969.