img
Cerere de ofertă - procurare combustibil 12 Июня 2024

# 17 din 11.06.2024              

Beneficiar: Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”
Stimate(ă) Domn/Doamnă, 
1. Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” vă invită să prezentați oferta Dvs. de preț pentru achiziția bunuri și serviciilor specificate în Anexa nr.1 la Cererea de ofertă.

Scopul acestei solicitări este semnarea unui contract care va avea drept procurarea combustibilului de la stațiile de alimentare ale furnizorului, în limita condițiilor prevăzute în Anexa nr.1 a Cererii de ofertă, necesare pentru realizarea activităților organizației.

2. Cerințe față de candidații eligibili: persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, licențiate în vânzarea bunurilor și serviciilor prevăzute în această Cerere de ofertă.

3. Cerințe față de condițiile de livrare și condițiile financiare de plată:
Livrarea bunurilor și serviciilor va fi efectuată în baza comenzilor, în termen de maxim 7 zile după plasarea acestora.
Plata va fi efectuată de către A.O. „Inițiativa Pozitivă” în lei moldovenești, prin transfer.
4. Cerințe față de oferta comercială. Oferta comercială va fi perfectată integral în limba română, conform formularului din Anexa nr.1 și va conține următoarele informații:
• Informații despre ofertant: denumirea companiei: numele, adresa poștală, numele persoanei responsabile, telefonul de contact și adresa electronică a persoanei responsabile;
• Condiții financiare, de plată: se vor indica condițiile de plată propuse de ofertant;
• Lista bunurilor oferite, descrierea și condițiile aferente, inclusiv:
- Specificații ale bunurilor și serviciile oferite pentru fiecare articol în parte (conform informației din Anexa nr.1);
- Prețul pentru fiecare articol în parte, per unitate (cu indicarea sumei cu TVA inclus și cota TVA 0%);
- Prețul total al bunurilor și serviciilor specificate, reieșind din prețurile unitare.
• Condiții privind termenul de valabilitate a bunurilor: conform informației din Anexa nr.1;
• Valabilitatea ofertei comerciale: conform informației din Anexa nr.1;
• Conținutul obligatoriu al dosarului:
- Oferta comercială (conform informației din Anexa nr.1);
- Copia celui mai recent extras de înregistrare;
- Alte documente emise de autoritățile competente ce atestă conformitatea bunurilor și serviciilor solicitate (conform informației din Anexa nr.1).
 
Ofertele prezentate vor fi excluse din concurs în următoarele cazuri:
- Oferta nu este completată integral;
- Lipsesc copiile documentelor solicitate;
- Oferta prezentată nu este semnată/ștampilată;
- Oferta este prezentată după data limită de depunere a ofertelor.

5. Criteriile de selecție a ofertelor comerciale:
- Corespunderea ofertei specificațiilor solicitate;
- Cel mai mic preț total evaluat.

6. Oferta dumneavoastră poate fi expediată electronic (prin email) sau trimisă/adusă la următoare adresă:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă 1/5
În atenția: Railean Corina, Departamentul procurări și logistică
E-mail: [email protected]

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate bunurile și serviciile din cadrul prezentei Cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate bunurile și serviciile împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat pentru cantitatea de bunuri și servicii solicitată, reieșind din prețurile unitare, iar specificațiile tehnice corespund specificațiilor menționate în Anexa nr.1.

Important!
- Ofertele care vor fi prezentate în plic sigilat, obligatoriu vor avea indicate pe plic denumirea și datele de contact ale ofertantului, precum și numărul de înregistrare a Cererii de oferte # 17 din 11.06.2024.
- Ofertele care vor fi expediate electronic (prin email) obligatoriu vor fi semnate și stampilate.

7. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 19 iunie 2024, ora 18:00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

Extindere termne limita – 27 iunie 2024, ora 18:00

Extindere termne limita –10 iulie 2024, ora 18:00

8. PREȚUL: Prețul va fi calculat la cota TVA inclus și cota TVA 0%  și va include toate cheltuielile necesare până la livrarea bunurilor și serviciilor.

9. EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde cerințelor specificate vor fi evaluate prin compararea prețului total, inclusiv cu aplicarea reducerii oferite.  
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala; 
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

10. Informații suplimentare pot fi obținute de la: 
Dna Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică
Tel.: /+373/ 22 00 66-00-74
Email: [email protected]

11. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de oferte. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de oferte poate duce la respingerea acesteia.
12. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de oferte va contacta în scris organizația la adresa de email specificată în alin.10 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.
13. În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Cererea de oferte. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Cererea direct de la Cumpărător.
14. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar A.O. „Iniţiativa Pozitivă” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.
15. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.
16. Clauza privind politica de toleranță zero cu privire la exploatare și abuzul sexual:
- Părțile se obligă să întreprindă toate măsurile necesare pentru respectarea și acceptarea în mod obligatoriu a unei politici de toleranță zero cu privire la exploatarea și abuzul sexual potrivit Buletinului Secretarului General al ONU httPs://undocs.org/ST/SGB/2003/13 (ST/SGB/2003/13).
-  Fiecare Parte se va asigura că întreprinde măsurile necesare pentru a preveni și a riposta exploatarea și abuzul sexual. A.O. Inițiativa Pozitivă are dreptul, în cazul oricărei încălcări a Clauzei privind politica de toleranță zero cu privire la exploatare și abuzul sexual, să rezoluționeze contractul existent, fără preaviz.