img
Cerere de ofertă - procurare servicii medicale 12 Апреля 2024
# 11 din 12.04.2024
Beneficiar: Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”.
Sursele de finanțare: 
- Contract de finanțare nr.CF/UCIMP-IP/2021/02 din 02.01.2024, încheiat între Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” și Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, în cadrul Programului „Consolidarea controlului Tuberculozei și reducerea SIDA și а mortalității aferente în Republica Moldova”, finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei prin intermediul Grantului nr. MDA-C-PCIMU
 
Stimate(ă) Domn/Doamnă, 
1. Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” vă invită să prezentați oferta Dvs. de preț pentru achiziția următoarelor servicii medicale pentru perioada anului 2024:
Lotul nr.1
1. Consultația dermatovenerolog 
2. PCR – Ureaplasma urealyticum
Prelevarea probei si Diagnosticul 
3. PCR - Chlamydia trahomatis
Prelevarea probei si Diagnosticul 
4. PCR – Micoplasma hominis
Prelevarea probei si Diagnosticul 
5. PCR – Neisseria gonorea
Prelevarea probei si Diagnosticul 
Depistarea gonococilor și trihomonadelor în frotiu urogenital 
6. PCR - Ureaplasma parvum
Prelevarea probei si Diagnosticul 
7. PCR - Micoplasma genitalium
Prelevarea probei si Diagnosticul 
Investigarea bacteriologica a eliminarilor din căile sexuale cu aprecierea sensibilității la antibiotici 
8. TPHA -sifilis (test de confirmare a investigațiilor de screening)
Prelevarea probei si Diagnosticul 
 
Toate companiile eligibile sunt invitate să trimită ofertele de preț pentru serviciile menționate mai sus.
2. Cerințe față de candidații eligibili: 
- persoane juridice înregistrate în Republica Moldova
 
3. Cerințe față de condițiile financiare de plată:
Plata va fi efectuată de către A.O. „Inițiativa Pozitivă” în lei moldovenești, prin transfer.
 
4. Cerințe față de oferta comercială. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile întregului Lot din cadrul prezentei cereri. Oferta comercială va fi perfectată integral în limba română și va conține următoarele informații:
Informații despre ofertant (denumirea companiei: numele, adresa poștală, numele persoanei responsabile, telefonul de contact și adresa electronică a persoanei responsabile).
Valabilitatea ofertei comerciale: Oferta comercială va fi valabilă nu mai puțin de 45 zile calendaristice.
Conținutul obligatoriu al dosarului:
- Oferta comercială (conform informației din Anexa nr.1);
- Copia celui mai recent extras de înregistrare.
 
5. Criterii de selecție:
Criteriile de selecție a ofertelor comerciale:
- Corespunderea ofertei cu cerințe solicitate;
- Cel mai mic preț total evaluat.
Ofertele prezentate vor fi excluse din concurs în următoarele cazuri:
- Compania nu întrunește criteriile de eligibilitate;
- Oferta nu este completată integral;
- Lipsesc copiile documentelor solicitate;
- Oferta prezentată nu este semnată/ștampilată;
- Oferta este prezentată după data limită de depunere a ofertelor.
 
6. Oferta dumneavoastră poate fi expediată electronic (prin email) sau trimisă/adusă la următoare adresă:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Cuza Vodă 1/5
În atenția: Railean Corina, Departamentul procurări și logistică
 
Important!
- Ofertele care vor fi prezentate în plic sigilat, obligatoriu vor avea indicate pe plic denumirea și datele de contact ale ofertantului, precum și numărul de înregistrare a Cererii de oferte # 11 din 12.04.2024.
- Ofertele care vor fi expediate electronic (prin email) obligatoriu vor fi semnate și stampilate.
 
7. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 24 aprilie 2024, ora 18:00. Ofertele întârziate vor fi respinse.
 
8. PREŢUL: Prețul trebuie să fie calculat la cota Zero TVA, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.
 
9. EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: 
Ofertele care vor corespunde cerințelor specificate vor fi evaluate prin compararea prețului total.  
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala; 
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.
 
Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile din cadrul prezentei Cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate serviciile împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.
 
10. Informații suplimentare pot fi obținute de la: 
Dna Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică
Tel.: /+373/ 22 00 00-99-74
 
11. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Solicitarea de oferte. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Solicitarea de oferte poate duce la respingerea acesteia.
12. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Solicitarea de oferte va contacta în scris organizația la adresa de email specificată în alin.8 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.
13. În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Solicitarea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Solicitarea de oferte. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Solicitarea direct de la Cumpărător.
14. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar A.O. „Iniţiativa Pozitivă” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.
15. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.
16. Clauza privind politica de toleranță zero cu privire la exploatare și abuzul sexual:
- Părțile se obligă să întreprindă toate măsurile necesare pentru respectarea și acceptarea în mod obligatoriu a unei politici de toleranță zero cu privire la exploatarea și abuzul sexual potrivit Buletinului Secretarului General al ONU httPs://undocs.org/ST/SGB/2003/13 (ST/SGB/2003/13).
-  Fiecare Parte se va asigura că întreprinde măsurile necesare pentru a preveni și a riposta exploatarea și abuzul sexual. A.O. Inițiativa Pozitivă are dreptul, în cazul oricărei încălcări a Clauzei privind politica de toleranță zero cu privire la exploatare și abuzul sexual, să rezoluționeze contractul existent, fără preaviz