img
Cerere de oferte - procurare materie primă pentru producerea înghețatei 02 Апреля 2024

# 10 din 02.04.2024

Beneficiar: Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”.
Sursele de finanțare: 
- Contract de Grant nr. 1089 din 13/06/2023 pentru realizarea proiectului „Valorificam potențialului societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova”, semnat între Fundația Est-Europeană și Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”.
Acest grant este finanțat de Uniunea Europeană (contract #2021/428-920) și co-finanțat de Suedia prin intermediul proiectului „Cetățeni activi. Comunități prospere” (contract #14798).

Stimate(ă) Domn/Doamnă, 
1. Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” vă invită să prezentați oferta Dvs. de preț pentru achiziția bunurilor specificate în Anexa nr.1 la Solicitarea de ofertă.

Scopul acestei solicitări este semnarea unui contract care va avea drept obiect livrarea bunurilor, în limita condițiilor prevăzute în Anexa nr.1 a Solicitării de ofertă, necesare pentru realizarea activităților aferente proiectului sus-menționat.

2. Cerințe față de candidații eligibili: persoane juridice înregistrate în Republica Moldova.

3. Cerințe față de condițiile de livrare și condițiile financiare de plată:
Livrarea bunurilor va fi efectuată în mai multe tranșe, în baza unui grafic agreat de către părți.
Adresa de livrare: or. Chișinău, or. Anenii Noi, s. Beriozchi.
Plata va fi efectuată de către A.O. „Inițiativa Pozitivă” în lei moldovenești, prin transfer, în mărime de 100% în termen de 3 zile lucrătoare după semnarea contractului.

4. Cerințe față de oferta comercială. Oferta comercială va fi perfectată integral în limba română, conform formularului din Anexa nr.1 și va conține următoarele informații:
Informații despre ofertant (denumirea companiei: numele, adresa poștală, numele persoanei responsabile, telefonul de contact și adresa electronică a persoanei responsabile).
Lista produselor oferite, descrierea și condițiile aferente, inclusiv:
- Specificații ale produselor oferite pentru fiecare produs în parte (conform informației din Anexa nr.1);
- Țara de origine pentru fiecare produs în parte (conform informației din Anexa nr.1);
- Prețul pentru fiecare articol în parte, per unitate și total (cu indicarea sumei la cota TVA 0%);
- Prețul total al produselor.
Condiții privind termenul de valabilitate a bunurilor: (conform informației din Anexa nr.1).
Valabilitatea ofertei comerciale: Oferta comercială va fi valabilă pînă la data de 31.10.2024.
Conținutul obligatoriu al dosarului:
- Oferta comercială (conform informației din Anexa nr.1);
- Copia celui mai recent extras de înregistrare;
- Documente care confirmă calitatea produselor.

5. Criterii de selecție:
Criteriile de selecție a ofertelor comerciale:
- Corespunderea ofertei specificațiilor solicitate;
- Cel mai mic preț total evaluat.
Ofertele prezentate vor fi excluse din concurs în următoarele cazuri:
- Oferta nu este completată integral;
- Specificațiile tehnice propuse nu corespund specificațiilor tehnice solicitate;
- Lipsesc copiile documentelor solicitate;
- Oferta prezentată nu este semnată/ștampilată;
- Oferta este prezentată după data limită de depunere a ofertelor.

6. Oferta dumneavoastră poate fi expediată electronic (prin email) sau trimisă/adusă la următoare adresă:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
În atenția: Railean Corina, Departamentul procurări și logistică
E-mail: [email protected]

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele din cadrul prezentei Solicitări. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat pentru cantitatea de bunuri solicitată, iar specificațiile tehnice corespund specificațiilor menționate în Anexa nr.1.

Important!
- Ofertele care vor fi prezentate în plic sigilat, obligatoriu vor avea indicate pe plic denumirea și datele de contact ale ofertantului, precum și numărul de înregistrare a Solicitării de oferte # 10 din 02.04.2024.
- Ofertele care vor fi expediate electronic (prin email) obligatoriu vor fi semnate și stampilate.

7. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 08 aprilie 2024, ora 18:00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

8. EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde cerințelor specificate vor fi evaluate prin compararea prețului total.  
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala; 
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

9. Informații suplimentare pot fi obținute de la: 
Dna Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică
Tel.: /+373/ 22 00 66-00-74
Email: [email protected]

10. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Solicitarea de oferte. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Solicitarea de oferte poate duce la respingerea acesteia.
11. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Solicitarea de oferte va contacta în scris organizația la adresa de email specificată în alin.8 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.
12. În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Solicitarea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Solicitarea de oferte. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Solicitarea direct de la Cumpărător.
13. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar A.O. „Iniţiativa Pozitivă” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.
14. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.
15. Clauza privind politica de toleranță zero cu privire la exploatare și abuzul sexual:
- Părțile se obligă să întreprindă toate măsurile necesare pentru respectarea și acceptarea în mod obligatoriu a unei politici de toleranță zero cu privire la exploatarea și abuzul sexual potrivit Buletinului Secretarului General al ONU httPs://undocs.org/ST/SGB/2003/13 (ST/SGB/2003/13).
-  Fiecare Parte se va asigura că întreprinde măsurile necesare pentru a preveni și a riposta exploatarea și abuzul sexual. A.O. Inițiativa Pozitivă are dreptul, în cazul oricărei încălcări a Clauzei privind politica de toleranță zero cu privire la exploatare și abuzul sexual, să rezoluționeze contractul existent, fără preaviz.