img
Cerere de oferte - procurare medicamente şi produse parafarmaceutice 07 Февраля 2024

# 03 din 07.02.2024              

Beneficiar: Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”
Sursele de finanțare: 
- acord de cooperare nr.2209131: NiN Ukrainian Refugee Support and Winterization Program in the Republic of Moldova, finanțat de Caritas Austria în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare din Austria (ADA) și fundația Nachbar in Not (NiN)

Stimate(ă) Domn/Doamnă, 
1. Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” vă invită să prezentați oferta Dvs. de preț pentru achiziția bunuri specificate în Anexa nr.1 la Solicitarea de ofertă.

Scopul acestei solicitări este semnarea unui contract care va avea drept obiect livrarea bunurilor, în limita condițiilor prevăzute în Anexa nr.1 a Solicitării de ofertă, necesare pentru realizarea activităților aferente proiectului sus-menționat.

Cerințe față de candidații eligibili: persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, licențiate în vânzarea bunurilor prevăzute în această Solicitarea de ofertă.

Cerințe față de condițiile de livrare și condițiile financiare de plată:
Livrarea bunurilor va fi efectuată într-o singură tranșă în termen de maxim 7 zile după semnarea contractului, la adresa destinatarului: or. Chișinău, bd. Cuza Vodă 1/5.
Plata va fi efectuată de către A.O. „Inițiativa Pozitivă” în lei moldovenești, prin transfer, în mărime de 100% în termen de 3 zile lucrătoare după recepționarea bunurilor.

Cerințe față de oferta comercială. Oferta comercială va fi perfectată integral în limba română, conform formularului din Anexa nr.1  și va conține următoarele informații:
• Informații despre ofertant (denumirea companiei: numele, adresa poștală, numele persoanei responsabile, telefonul de contact și adresa electronică a persoanei responsabile);
• Condiții financiare, de plată: (se vor indica condițiile de plată propuse de ofertant);
• Lista bunurilor oferite, descrierea și condițiile aferente, inclusiv:
- Specificații ale bunurilor oferite pentru fiecare articol în parte (conform informației din Anexa nr.1);
- Țara de origine pentru fiecare articol în parte (conform informației din Anexa nr.1);
- Cantitate pentru fiecare articol în parte (conform informației din Anexa nr.1);
- Prețul pentru fiecare articol în parte, per unitate și total (cu indicarea sumei cu TVA inclus);
- Prețul total al bunurilor specificate.
• Condiții privind termenul de valabilitate a bunurilor:  (conform informației din Anexa nr.1);
• Valabilitatea ofertei comerciale: Oferta comercială va fi valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.
• Conținutul obligatoriu al dosarului:
- Oferta comercială (conform informației din Anexa nr.1);
- Copia celui mai recent extras de înregistrare;
- Autorizare de privire la activitatea de comercializare a produselor indicate în ofertă;
- Copia autentificată a Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu T.V.A.;
- Copia certificatului de aviz sanitar valabil și alte documente emise de autoritățile competente ce atestă conformitatea bunurilor solicitate (conform informației din Anexa nr.1).
 
Ofertele prezentate vor fi excluse din concurs în următoarele cazuri:
- Oferta nu este completată integral;
- Specificațiile tehnice propuse nu corespund specificațiilor tehnice solicitate;
- Lipsesc copiile documentelor solicitate;
- Oferta prezentată nu este semnată/ștampilată;
- Oferta este prezentată după data limită de depunere a ofertelor.

Criteriile de selecție a ofertelor comerciale:
- Corespunderea ofertei specificațiilor solicitate;
- Cel mai mic preț total evaluat.

2. Oferta dumneavoastră poate fi expediată electronic (prin email) sau trimisă/adusă la următoare adresă:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
În atenția: Railean Corina, Departamentul procurări și logistică
E-mail: [email protected]

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate bunurile din cadrul prezentei Solicitări. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate bunurile împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat pentru cantitatea de bunuri solicitată, iar specificațiile tehnice corespund specificațiilor menționate în Anexa nr.1.

Important!
- Ofertele care vor fi prezentate în plic sigilat, obligatoriu vor avea indicate pe plic denumirea și datele de contact ale ofertantului, precum și numărul de înregistrare a Solicitării de oferte # 03 din 07.02.2024.
- Ofertele care vor fi expediate electronic (prin email) obligatoriu vor fi semnate și stampilate.

3. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 15 februarie 2024, ora 18:00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

4. PREȚUL: Prețul va fi calculat la cota TVA inclus și va include toate cheltuielile necesare până la livrarea bunurilor la adresa indicată.

5. EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde cerințelor specificate vor fi evaluate prin compararea prețului total.  
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala; 
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

6. Informații suplimentare pot fi obținute de la: 
Dna Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică
Tel.: /+373/ 22 00 66-00-74
Email: [email protected]

7. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Solicitarea de oferte. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Solicitarea de oferte poate duce la respingerea acesteia.
8. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Solicitarea de oferte va contacta în scris organizația la adresa de email specificată în alin.8 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor – 13 februarie 2024.
9. În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Solicitarea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Solicitarea de oferte. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Solicitarea direct de la Cumpărător.
10. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar A.O. „Iniţiativa Pozitivă” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.
11. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.