img
INVITAȚIE PENTRU PREZENTAREA DE OFERTE - închiriere spațiu comercial 08 Июль 2022

Nr.30_ IP/ din 08.07.2022 

1. În cadrul contractului de parteneriat Empowering healthy lifestyle and community youth participation semnat între International Rescue Committee Inc, (IRC) și Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” intenționează de a contracta un furnizor (persoană fizică sau juridică) pentru prestarea serviciilor de chirie spații comerciale pentru activități educative în  orașul Chișinău, pentru perioada august 2022 – iunie 2023.
În acest context Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, invită furnizorii specializați în prestarea serviciilor solicitate să expedieze oferta de preț conform formatului și specificaților din anexa №.1.

2. Oferta dumneavoastră conform formatului specificat în anexa №.1 poate fi adresată şi expediată prin email sau adusă direct la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2 (subsol)
În atenția: Railean Corina, Departamentul procurări și logistică
Email: c.railean@initiativapozitivă.md

Ofertanții pot depune o singură ofertă care va conține toate serviciile întregului Lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate serviciile împreună per Lot și contractul va fi acordat furnizorului care oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot, iar specificațiile tehnice corespund specificațiilor menționate în anexa №.1.
Furnizorul se obligă de a respecta „Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citit pe pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/policies-principles/
3. Ofertele care vor fi prezentate în plic sigilat, obligatoriu vor avea indicate pe plic denumirea și datele de contact ale ofertantului, precum și numărul de înregistrare a Invitației pentru prezentare ofertei Nr.30_ IP/ din 08.07.2022.

4. Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
4.1. Anexa №.1, semnată și ștampilată conform cerințelor specificate în prezenta cerere.
  
5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 15 iulie 2022, ora locală 16:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele întârziate vor fi respinse.
Ofertele recepționate în plic vor fi deschise public, în prezența reprezentanților ofertanților care vor dori să participe, la data și ora anunțată suplimentar de către beneficiar, la adresa specificată în alin.2. 
6. Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).
7. Oferta dumneavoastră va fi întocmită în conformitate cu prezentele instrucțiuni, prin completarea anexei №.1 și va fi prezentată în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a produselor și serviciilor propuse conform specificațiile tehnice solicitate.
(i).  PREȚUL: Prețul va fi calculat la cota TVA inclus și trebuie să includă costul lunar oferit.
(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde cerințelor specificate în anexa №.1 vor fi evaluate prin compararea prețului total per Lot.  
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala; 
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.
(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă până la 30 iunie 2023, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.

8. Informații suplimentare pot fi obținute de la: 
Dna Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Email: [email protected]
9. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Invitația pentru prezentarea de oferte. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Invitația pentru prezentare de oferte poate duce la respingerea acesteia.
10. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Invitația pentru prezentarea de oferte va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 8 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.
11. În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația pentru prezentarea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Invitația pentru prezentarea de oferte. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația direct de la Cumpărător.
12. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar A.O. „Iniţiativa Pozitivă” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.
13. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.