img
INVITAȚIE PENTRU PREZENTAREA DE OFERTE - procurare consumabile medicale 01 Декабря 2023

# 60-IP din 30.11.2023

Beneficiar: Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”
Sursele de finanțare: 
- acord de cooperare nr.2209131: NiN Ukrainian Refugee Support and Winterization Program in the Republic of Moldova, project duration: 01/11/2022 -31/12/2023 (14 months), semnat între Caritas Austria și A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.
 
Stimate(ă) Domn/Doamnă, 
1. Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” vă invită să prezentați oferta Dvs. de preț pentru achiziția următoarelor bunuri:

Lotul nr. 1                                                                               
1. Stetoscop obstetrical
Lotul nr. 2                                                                                
1. Garou din textile cu fixator pentru maturi
Lotul nr. 3                                                                         
1. Cuvă de inox
Lotul nr.4                                                                              
1. Paravan medical cu 3 secții cu rotile
Lotul nr.5                                                                           
1. Lampă de examinare
Lotul nr. 6                                                                               
1. Sisteme pentru perfuzii
2. Microperfuzoare fluturasi sterile 20G
3. Microperfuzoare fluturasi sterile 21G
4. Microperfuzoare fluturasi sterile 23G
Lotul nr.7                                                                           
1. Mănuși chirurgicale de unică folosință N100, mărime S
2. Mănuși chirurgicale de unică folosință N100, mărime M
3. Mănuși chirurgicale de unică folosință N100, mărime L
Lotul nr. 8                                                                           
1. Spatule din lemn (apasatoare de limba), sterile N100
Lotul nr. 9                                                                            
1. Cearșaf de unică folosință (Rolă) 80cm x 200m
Lotul nr. 10                                                                            
1. Mușama (scutec steril) 80*75cm
Lotul nr.11                                                                             
1. Dezinfectant pentru curățarea și dezinfectarea pardoselilor, pereților, echipamente medicale si dispozitive medicale non-invazive, 5l
Lotul nr.12
1. Dezinfectant pentru instrumentelor medicale de orice tip, 5kg
Lotul nr.13
1. Pastile dezinfectante cu clor, 1kg
Lotul nr.14
1.  Alcool etilic 70%, 1l                                                       
Lotul nr.15                                                                           
1. Coș din plastic cu pedala pericol biologic, 40l
2. Coș din plastic cu pedala pericol biologic, 50l
Lotul nr.16                                                                          
1. Saci pericol biologic, 50l
Informații privind specificațiile tehnice sunt indicate în Anexa A la Termenii și Condițiile de Livrare.
 
2. Oferta dumneavoastră împreună cu „Termenii și Condițiile de Livrare” poate fi expediată prin email sau trimisă/adusă la următoare adresă:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
În atenția: Railean Corina, Departamentul procurări și logistică
 
Ofertanții pot depune o singură ofertă care va conține un Lot sau mai multe Loturi, care să includă toate produsele întregului Lot din cadrul prezentei Invitații. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună per Lot și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot, iar specificațiile tehnice corespund specificațiilor menționate în Anexa A la Invitația pentru prezentarea de oferte #60-IP din 30.11.2023.
3. Ofertele care vor fi prezentate în plic sigilat, obligatoriu vor avea indicate pe plic denumirea și datele de contact ale ofertantului, precum și numărul de înregistrare a Invitației pentru prezentarea de oferte #60-IP din 30.11.2023.
Totodată, furnizorul se obligă de a respecta „Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citit pe pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/policies-principles/
 
4. Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
4.1. Copia Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică;
4.2. Documentație tehnică, cataloage sau altă informație relevantă în caz de necesitate;
4.3. Oferta de preț detaliată și „Termenii și Condițiile de Livrare”, semnate și ștampilate conform cerințelor specificate în prezenta invitație.
 
5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 08 decembrie 2023, ora 18:00. Ofertele întârziate vor fi respinse.
 
6. Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).
 
7. Oferta dumneavoastră va fi întocmită în conformitate cu prezentele instrucțiuni și va fi prezentată în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a bunurilor și serviciilor propuse conform specificațiile tehnice solicitate.
(i).  PREȚUL: Prețul va fi calculat la cota TVA inclus.
(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde cerințelor specificate vor fi evaluate prin compararea prețului total per Lot.  
8. La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala; 
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.
(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă timp de 45 de zile calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin.4 de mai sus.
9. Informații suplimentare pot fi obținute de la: 
Dna Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
 
10. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Invitația pentru prezentarea de oferte. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Invitația pentru prezentare de oferte poate duce la respingerea acesteia.
11. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Invitația pentru prezentarea de oferte va contacta în scris organizația la adresa de email specificată în alin.10 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.
12. În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația pentru prezentarea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Invitația pentru prezentarea de oferte. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația direct de la Cumpărător.
13. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar A.O. „Iniţiativa Pozitivă” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.
14. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.