img
INVITAȚIE PENTRU PREZENTAREA DE OFERTE - procurare servicii de repație și renovare 03 Апреля 2023

# 22-CARITAS/UNODC din 03.04.2023                                                                                                                                                                                          

Beneficiar: Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”.
Sursele de finanțare: 
- Acord de cooperare nr.2209131: NiN Ukrainian Refugee Support and Winterization Program in the RepuЫic of Moldova, semnat între Caritas Austria și A.O. „Iniţiativa Pozitivă”
- Acord de cooperare din 12.12.2022: Emergency support for the provision of HIV and Hasm Reduction services among key populations in Ukraine and refugees in selected neighbouring countries, semnat între UNODC și A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.

A.O. „Iniţiativa Pozitivă” intenționează de a contracta un furnizor (persoană juridică) pentru achiziționarea de servicii de reparație și renovarea necesare pentru oficiu amplasat pe str. Cuza Vodă 1/5.
În acest context Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, invită furnizorii specializați în prestarea serviciilor solicitate să expedieze oferta de preț conform formatului și cerințelor din Anexa Nr.1 la Invitația pentru prezentarea de oferte # 22-CARITAS/UNODC din 03.04.2023 (vedeți aici).

2. Oferta dumneavoastră conform formatului specificat în Anexa Nr.1 poate fi expediată prin email sau trimisă/adusă la următoare adresă:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
În atenția: Railean Corina, Departamentul procurări și logistică
E-mail: [email protected]

Ofertanții urmează să depună o singură ofertă care să includă toate produsele/serviciile întregului Lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele/serviciile împreună per Lot și contractul va fi acordat furnizorului care oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot, iar specificațiile tehnice corespund cerințelor menționate în Anexa Nr.1 la Invitația pentru prezentarea de oferte # 22-CARITAS/UNODC din 03.04.2023.
3. Ofertele care vor fi prezentate în plic sigilat, obligatoriu vor avea indicate pe plic denumirea și datele de contact ale ofertantului, precum și numărul de înregistrare a Invitației pentru prezentarea de oferte # 22-CARITAS/UNODC din 03.04.2023. Ofertele prezentate în plic sigilat vor fi deschise public, în prezența reprezentanților ofertanților care vor dori să participe, la data și ora anunțată suplimentar de către beneficiar, la adresa specificată în alin.2. 

4. Oferta dumneavoastră OBLIGATORIU trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
4.1. Copia Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică;
4.2. Anexa Nr.1, semnată și ștampilat conform cerințelor specificate în prezența solicitare;
5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 20 aprilie 2023, ora locală 18:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele întârziate vor fi respinse.

6. Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite. Ofertele care vor corespunde cerințelor solicitate vor concura în baza prețului unitar.

7. Oferta dumneavoastră va fi întocmită în conformitate cu prezentele instrucțiuni, prin completarea Anexei Nr.1 și va fi prezentată în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a produselor/serviciilor propuse conform specificațiile tehnice solicitate.

(i).  PREȚUL: Prețul va fi calculat la cota TVA inclus și cota TVA 0%.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde cerințelor specificate în anexa №.1 vor fi evaluate prin compararea prețului total per Lot.  
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează:
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala; 
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă timp de 45 de zile, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.
8. Informații suplimentare pot fi obținute de la: 
Dna Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Email: [email protected]

9. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Invitația pentru prezentarea ofertei. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Invitația pentru prezentare ofertei poate duce la respingerea acesteia.

10. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Invitația pentru prezentarea ofertei va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 8 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

11. În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația pentru prezentare ofertei prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Invitația pentru prezentare ofertei. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația direct de la Cumpărător.

12. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar A.O. „Iniţiativa Pozitivă” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.

13. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.