img
INVITAȚIE PENTRU PREZENTAREA OFERTE - servicii hoteliere 05 Июль 2022

Nr.28_ IP/ din 05.07.2022                                                                                                                                                                                                               
1. În cadrul contractului de finanțare Nr.CF/ADVOC – IP/2021/21 din 01.04.2021, încheiat între Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” și Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, proiectul Susținerea mobilizării sociale а comunităților persoanelor afectate sau în risc de infecție și organizațiile societății civile active în controlul HIV/SIDA, în cadrul grantului „Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității SIDA în Republica Moldova, 2021–2023” (Grant MDA-C-PCIMU), Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, intenționează de a contracta o companie specializată în prestarea serviciilor hoteliere în afara orașului Chișinău, dar într-o rază nu mai mare de 50 km de la capitală, pentru organizarea unui eveniment în perioada 28 – 29 iulie 2022

În acest scop Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, invită companiile specializate în prestarea serviciilor hoteliere, să expedieze oferta  de preţ, pentru următoarele:
• Chiria sălii de ședinte cu mobilier mobil (scaunele și mesele), pentru min 25 pers.– max 30 pers., dotată cu proiector, ecran, laptop, boxe, flipchart, conexiune la internet prin wi-fi inclusiv echipament necesar pentru organizarea evenimentelor hybrid (online și offline);
• Cazarea pentru max 25 pers. Odăi double twin (paturi separate) şi odăi single. Prețul cazării trebuie să includă și prețul micului dejun. Odăile trebuie să fie dotate cu WC, cabină de duș (apă caldă), aer condiționat, conexiune la internet wi-fi;
• Alimentare cu meniu variat:
 mic dejun (inclus în prețul cazării);      
 prînz;
 cină;
 pauze de cafea;
 apă gazată/negazată (ambalat 0,5l) în sala de ședințe.

2. Oferta dumneavoastră conform formatului specificat în anexa №.1 poate fi adresată şi expediată la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2 (subsol)
În atenția: Railean Corina, Departamentul procurări și logistică

Ofertanții pot depune o singură ofertă care va conține toate serviciile întregului Lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate serviciile împreună per Lot și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot, iar specificațiile tehnice corespund specificațiilor menționate în anexa №.1.
Furnizorul se obliga de a respecta „Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citite pe pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/policies-principles/
3. Oferta urmează a fi prezentată în plic sigilat, la adresa specificată în alin.2. Pe plic se va indica denumirea și datele de contact ale ofertantului, precum și numărul de înregistrare a Invitației pentru prezentare ofertei Nr.28_ IP/ din 05.07.2022.

4. Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
4.1. Copia Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică;
4.2. Alte documente, informații ce atesta corespunderea prestatorului de a oferi serviciile în cauză;
4.3. Anexa №.1, semnată și ștampilată conform cerințelor specificate în prezența cerere.
  
5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 13 iulie 2022, ora locală 16:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele întârziate vor fi respinse.
Ofertele vor fi deschise public la data de 13 iulie 2022, ora locală 16:00, în prezența reprezentanților ofertanților care vor dori să participe, la adresa specificată în alin.2. 
Ofertele expediate prin fax și/sau poșta electronică NU sunt acceptate și vor fi respinse.

6. Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).

7. Oferta dumneavoastră va fi întocmită în conformitate cu prezentele instrucțiuni, prin completarea anexei №.1 și va fi prezentată în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a serviciile/produselor propuse conform specificațiile tehnice solicitate.

(i).  PREȚUL: Prețurile vor fi indicate în lei moldovenești. 

(ii) Prețul nu va include TVA, Taxe Vamale, Proceduri Vamale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.246 din 08.04.2010 nr.d/o (2015) „Cu privire la aprobarea listei creditelor și granturilor acordate guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat din contul cărora vor fi importate, achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata TVA, Taxa Vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale”.

(iii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde cerințelor specificate în anexa №.1 vor fi evaluate prin compararea prețului total per Lot.  
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala; 
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

(iv). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă pe o perioadă de 45 zile, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.

8. Informații suplimentare pot fi obținute de la: 
Dna Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Email: [email protected]

9. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Invitația pentru prezentarea ofertei. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Invitația pentru prezentare ofertei poate duce la respingerea acesteia.
10. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Invitația pentru prezentarea ofertei va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 8 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.
11. În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația pentru prezentare ofertei prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Invitația pentru prezentare ofertei. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația direct de la Cumpărător.
12. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar A.O. „Iniţiativa Pozitivă” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.
13. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.