img
Invitație pentru prezentarea ofertelor de preț - procurare certificate valorice/vouchere (produse alimentare) 03 Июня 2024

# 16 din 03.06.2024

1. Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” intenționează de a contracta un furnizor (persoană juridică) pentru achiziționare unui lot de certificate/vouchere valorice care pot fi schimbate pe produse alimentare și igienice de prima necesitate, care urmează să fie distribuite gratuit către persoane fizice (beneficiari ai proiectului), care ulterior vor ridica marfa din magazinele furnizorului.
Sursele de finanțare: 
- Acord de finanțare număr PR 2024/1468330 din 17.04.2024 semnat între A.O. „Inițiativa Pozitivă” și United Nations Programe on HIV/AIDS (UNAIDS) pentru realizarea proiectului „Ensurance of access to integrated services for refugees from the KAP community, including LGBTQ+, and from other groups at high risk”.

Lot 1 (Lot unic)
Certificate/vouchere valorice 
- 200 un. cu nominalul de 350 MDL
- 175 un. cu nominalul de 400 MDL

În acest context Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, invită furnizorii eligibili să depună pachetul de documente și oferta de preț pentru selecția finală, conform formularului din anexa №.1.
Criteriile de Eligibilitate și selectare
1. Persoane juridice înregistrate în Republica Moldova și licențiate în vânzarea bunurilor, cu rețea de magazine în municipiul Chișinău;
2. Ofertantul (vânzătorul) trebuie să demonstreze capacitatea tehnică de gestionare a voucherelor;
3. Ofertantul (vânzătorul) trebuie să asigure ca prețul voucherelor să corespundă valorii nominale solicitate; 
4. Ofertantul (vânzătorul) trebuie să asigure ca voucherul să aibă un număr de serie sau un cod QR etc., pe baza căruia să fie posibilă prezentarea unui raport privind utilizarea voucherului de către beneficiar, după necesitate;
5. Materialul voucherului – carton sau plastic;
6. Ofertantul (vânzătorul) trebuie să asigure disponibilitatea de a emite voucherele în 5 zile lucrătoare de la data transferului;
7. Oferta de preț.

Notă! 
- Evaluarea ofertelor de preț va fi efectuată doar pentru ofertanții eligibili!!
- Oferta de preț va cuprinde lista de produse specificat în anexa №.1. Lista produselor solicitate conține pachetul minim de produse, necesare pentru evaluarea finală a furnizorului.
- Produsele achiziționate nu se vor limita doar la această listă ci vor cuprinde toată gama produselor disponibile în magazin.

3. Cerințe față de condițiile financiare de plată:
Plata va fi efectuată de către A.O. „Inițiativa Pozitivă” în lei moldovenești, prin transfer.

4. Cerințe față de oferta comercială. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele întregului Lot din cadrul prezentei cereri. Oferta comercială va fi perfectată integral în limba română și va conține următoarele informații:
Informații despre ofertant (denumirea companiei: numele, adresa poștală, numele persoanei responsabile, telefonul de contact și adresa electronică a persoanei responsabile).

5. Criterii de selecție:
Criteriile de selecție a ofertelor comerciale:
- Corespunderea ofertei cu cerințe solicitate punctul 2;
- Cel mai mic preț total evaluat.
Ofertele prezentate vor fi excluse din concurs în următoarele cazuri:
- Compania nu întrunește criteriile de eligibilitate;
- Oferta nu este completată integral;
- Lipsesc copiile documentelor solicitate;
- Oferta prezentată nu este semnată/ștampilată;
- Oferta este prezentată după data limită de depunere a ofertelor.

6. Oferta dumneavoastră poate fi expediată electronic (prin email) sau trimisă/adusă la următoare adresă:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Cuza Vodă 1/5
În atenția: Railean Corina, Departamentul procurări și logistică
E-mail: [email protected]

Important!
- Ofertele care vor fi prezentate în plic sigilat, obligatoriu vor avea indicate pe plic denumirea și datele de contact ale ofertantului, precum și numărul de înregistrare a Invitației de oferte # 16 din 03.06.2024.
- Ofertele care vor fi expediate electronic (prin email) obligatoriu vor fi semnate și stampilate.

7. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 10 iunie 2024, ora 18:00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

extindere termen limită I – 17 iunie 2024, ora 18:00. 

extindere termen limită I – 24 iunie 2024, ora 18:00. 

8. PREŢUL: Prețul trebuie să fie calculat la cota Zero TVA, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

9. EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: 
Ofertele care vor corespunde cerințelor specificate vor fi evaluate prin compararea prețului total, reieșind din prețurile unitare.  
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor (după caz) reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala; 
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele din cadrul prezentei Invitații. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat, reieșind din prețurile unitare.

10. Informații suplimentare pot fi obținute de la: 
Dna Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică
Tel.: /+373/ 22 00 00-99-74
Email: [email protected]

11. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Invitația de oferte. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Invitația de oferte poate duce la respingerea acesteia.
12. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Invitația de oferte va contacta în scris organizația la adresa de email specificată în alin.8 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.
13. În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Invitația de oferte. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația direct de la Cumpărător.
14. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar A.O. „Iniţiativa Pozitivă” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.
15. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.
16. Clauza privind politica de toleranță zero cu privire la exploatare și abuzul sexual:
- Părțile se obligă să întreprindă toate măsurile necesare pentru respectarea și acceptarea în mod obligatoriu a unei politici de toleranță zero cu privire la exploatarea și abuzul sexual potrivit Buletinului Secretarului General al ONU httPs://undocs.org/ST/SGB/2003/13 (ST/SGB/2003/13).
-  Fiecare Parte se va asigura că întreprinde măsurile necesare pentru a preveni și a riposta exploatarea și abuzul sexual. A.O. Inițiativa Pozitivă are dreptul, în cazul oricărei încălcări a Clauzei privind politica de toleranță zero cu privire la exploatare și abuzul sexual, să rezoluționeze contractul existent, fără preaviz.