img
INVITAȚIE PENTRU PREZENTAREA DE OFERTE - procurare certificate valorice/vouchere 15 Ноября 2023

Nr.50_ IP/ din 15.11.2023

1. Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” intenționează de a contracta un furnizor (persoană juridică) pentru achiziționare unui lot de certificate/vouchere valorice care pot fi schimbate pe produse alimentare și igienice de prima necesitate, care urmează să fie distribuite gratuit către persoane fizice (beneficiari ai proiectului), care ulterior vor ridica marfa din magazinele furnizorului.
Surse de finanțate:
- contractului de finanțare Nr. CF/RM-IP/2022/27 din 15.01.2022 semnat între IP UCIMP DS și Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”,  în cadrul grantului «Fortificarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității SIDA în Republica Moldova 2021-2023» (Grant: MDA-C-PCIMU) oferit de către Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei.
Lot 1 (Lot unic)
Certificate/vouchere valorice 
- 1656 un cu nominalul de 50 MDL
- 1472 un cu nominalul de 100 MDL

În acest context Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, invită furnizorii eligibili să depună pachetul de documente și oferta de preț pentru selecția finală, conform formularului din anexa №.1.
Criteriile de Eligibilitate și selectare
1. Persoane juridice înregistrate în Republica Moldova și licențiate în vânzarea bunurilor, cu rețea de magazine în municipiul Chișinău, Bălți, or. Ungheni, or. Fălești, or. Rîșcani, or. Soroca, or. Drochia, or. Rezina, or. Orhei, or. Cahul, or. Cantemir, or. Ceadîr Lunga, Varnița;
2. Ofertantul (vânzătorul) trebuie să demonstreze capacitatea tehnică de gestionare a voucherelor;
3. Ofertantul (vânzătorul) trebuie să asigure ca prețul voucherelor să corespundă valorii nominale solicitate; 
4. Ofertantul (vânzătorul) trebuie să asigure ca voucherul să aibă un număr de serie sau un cod QR etc., pe baza căruia să fie posibilă prezentarea unui raport privind utilizarea voucherului de către beneficiar, după necesitate;
5. Materialul voucherului – carton sau plastic;
6. Ofertantul (vânzătorul) trebuie să asigure disponibilitatea de a emite voucherele în 5 zile lucrătoare de la data transferului;
7. Oferta de preț.

Notă! 
- Evaluarea ofertelor de preț va fi efectuată doar pentru ofertanții eligibili!!
- Oferta de preț va cuprinde lista de produse specificat în anexa №.1. Lista produselor solicitate conține pachetul minim de produse, necesare pentru evaluarea finală a furnizorului.
- Produsele achiziționate nu se vor limita doar la această listă ci vor cuprinde toată gama produselor disponibile în magazin.

2. Pachetul de documente și oferta dumneavoastră conform formatului specificat în anexa №.1 poate fi adresată şi expediată prin email sau adusă direct la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
În atenția: Railean Corina, Departamentul procurări și logistică
Email: [email protected]

Furnizorul se obligă de a respecta „Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citit pe pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/policies-principles/
3. Ofertele care vor fi prezentate în plic sigilat, obligatoriu vor avea indicate pe plic denumirea și datele de contact ale ofertantului, precum și numărul de înregistrare a Invitației pentru prezentare ofertei Nr.50_ IP/ din 15.11.2023.

4. Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
Pachetul de documente și Anexa №.1, semnată și ștampilată conform cerințelor solicitate.
  
5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 22 noiembrie 2023, ora locală 18:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele întârziate vor fi respinse.

extindetere termen limita – 29 noiembrie 2023, ora locală 18:00 (anexa 2)
Ofertele recepționate în plic vor fi deschise public, în prezența reprezentanților ofertanților care vor dori să participe, la data și ora anunțată suplimentar de către beneficiar, la adresa specificată în alin.2. 
6. Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).
7. Oferta dumneavoastră va fi întocmită în conformitate cu prezentele instrucțiuni, prin completarea Anexei nr.1 și va fi prezentată în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a produselor propuse cu specificațiile tehnice solicitate.
(i).  PREȚUL: Prețurile vor fi indicate în lei moldovenești. 
(ii) Prețul nu va include TVA, Taxe Vamale, Proceduri Vamale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.246 din 08.04.2010 nr.d/o (2015) „Cu privire la aprobarea listei creditelor și granturilor acordate guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat din contul cărora vor fi importate, achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata TVA, Taxa Vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale”.
(iii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: 
Ofertanții eligibili vor concura în baza ofertei de preț. Ofertele care vor corespunde cerințelor specificate în Anexa nr.1 vor fi evaluate prin compararea prețului total.  
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala; 
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

(iv). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă până la 31 decembrie 2023, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.

8. Informații suplimentare pot fi obținute de la: 
Dna Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică
Tel.: /+373/ 22 66-00-65
Email: [email protected]

9. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Invitația pentru prezentarea de oferte. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Invitația pentru prezentare de oferte poate duce la respingerea acesteia.
10. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Invitația pentru prezentarea de oferte va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 8 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.
11. În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația pentru prezentarea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Invitația pentru prezentarea de oferte. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația direct de la Cumpărător.
12. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar A.O. „Iniţiativa Pozitivă” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.
13. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.