img
CERERE DE OFERTE - echipament tehnic (telefoane mobile) 15 Noiembrie 2023
Nr.53_ IP/ din 15.11.2023                                                                                                                                                                                                               
Sursa de finanțare: din cadrul grantului „Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității SIDA în Republica Moldova, 2021–2023” (Grant MDA-C-PCIMU).
 
Stimate(ă) Domn/Doamnă, 
Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invită să trimiteți oferta dumneavoastră de preţ la cota TVA 0% pentru procurarea următoarelor bunuri și servicii:
Lotul nr.1
1. Telefon/Smartphone cu cititor NFC
 
2. Oferta dumneavoastră în formatul indicat în anexa nr.1 poate fi adresată şi expediată prin email, fax sau trimisă/adusă la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
În atenția: Railean Corina, Departamentul procurări și logistică
 
Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele întregului Lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună per Lot și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot, iar specificațiile tehnice corespund specificațiilor menționate în anexa №.1. 
Furnizorul se obliga de a respecta „Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citite pe pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/policies-principles/
3. Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
3.1. Copia Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică;
3.2. Anexa №.1, semnată și ștampilată conform cerințelor specificate în prezența cerere.
3.3. Documentație tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate.
 
4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 21 noiembrie 2023, ora locală 18:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele întârziate nu vor fi considerate
 
5. Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).
 
6. Oferta dumneavoastră va fi întocmită în conformitate cu prezentele instrucțiuni, prin completarea anexei nr.1 care va fi prezentată în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a produselor propuse conform specificațiile tehnice solicitate.
 
(i) PREŢUL:  Prețurile vor fi indicate în lei moldovenești și vor include transportarea şi alte costuri locale necesare livrării mărfii la locul destinației: or. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol), sediul A.O. „Iniţiativa Pozitivă”, pentru bunurile importate în Moldova, în conformitate cu termenii INCOTERMS 2000, iar Vânzătorul nu va pretinde compensații suplimentare.
(ii) Prețul nu va include TVA, Taxe Vamale, Proceduri Vamale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.246 din 08.04.2010 nr.d/o (2015) „Cu privire la aprobarea listei creditelor și granturilor acordate guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat din contul cărora vor fi importate, achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata TVA, Taxa Vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale”.
 
(iii) ACORDAREA CONTRACTULUI: Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per fiecare Lot și care respectă specificațiile menționate în anexa nr.1.
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala; 
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.
(iv) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de maxim 30 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin.4 de mai sus.
7. Informații suplimentare pot fi obținute de la: 
Dna Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică
Tel.: /+373/ 22 66-00-65