img
Cerere de oferte - Procurare servicii de promovare campania JUST TEST 28 Аprilie 2022

Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” - o asociație nonguvernamentală, necomercială și apolitică, în cadrul campaniei naționale prilejuite Zilei  Internaționale  de  comemorare  a  persoanelor  decedate  de  SIDA, invită companiile interesate să depună oferta de preț, la cota TVA 0%, pentru servicii de conceptualizare și promovare a campaniei, conform specificațiilor din  anexa nr.1.

2. Oferta dumneavoastră, conform formatului specificat în anexa №.1 la prezenta Cerere, va fi trimisă prin poștă, e-mail sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
E-mail: [email protected]

Ofertanții pot depune o singură ofertă care va conține toate produsele întregului Lot din cadrul prezentei cereri și care trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică, alte materiale, informații, prospecte, recomandări etc. ce atesta corespunderea prestatorului de a oferi serviciile în cauză. 
Furnizorul se obliga de a respecta „Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citite pe pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/policies-principles/.
3. Ofertele care vor fi aduse direct la sediul organizației urmează a fi prezentată în plic sigilat, la adresa specificată în alin.2. Pe plic se va indica denumirea și datele de contact ale ofertantului, precum și numărul de înregistrare a Cererii de oferte Nr.15_ IP/ din 28.04.2022.

4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 06 mai 2022, ora locala 13:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele întârziate vor fi respinse.

5. Oferta dumneavoastră va fi întocmită în conformitate cu prezentele instrucțiuni, prin completarea anexei №.1 și va fi prezentată în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a produselor propuse conform specificațiile tehnice solicitate. 

6. PREȚUL:
(i).  PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota Zero TVA, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectelor. Documentele justificative pentru cota TVA Zero vor fi prezentate companiei câștigătoare la semnarea contractului.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde parametrilor specificați în anexa №.1 vor fi evaluate prin compararea prețului total al ofertei pentru serviciile propuse per Lot.  

Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala; 
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.
Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.
(iv). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă pentru perioadă de 60 zile, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

7. Informații suplimentare pot fi obținute de la: 
Railean Corina – Departamentul de Procurări și Logistică A.O. „Inițiativa Pozitivă”.
GSM. 068283969.

8. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Invitația pentru prezentarea ofertei. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Invitația pentru prezentare ofertei poate duce la respingerea acesteia.
9. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Invitația pentru prezentarea ofertei va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 7 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.
10. În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația pentru prezentare ofertei prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Invitația pentru prezentare ofertei. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația direct de la Cumpărător.
11. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar A.O. „Iniţiativa Pozitivă” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.
12. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.