img
INVITAȚIE PENTRU PREZENTAREA DE OFERTE - procurare echipament medical 30 Decembrie 2022

Beneficiar: Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”.
Sursele de finanțare: 
- Acord de finanțare PR number:2022/1286707 semnat la data de 01.11.2022 între A.O. „Inițiativa Pozitivă” și United Nations Programe on HIV/AIDS (UNAIDS) pentru realizarea proiectului „Better care for refugees from the KAP community and from other groups at high risk”.

1. Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” vă invită să prezentați oferta Dvs. de preț pentru achiziția următorului bunuri:

Lotul nr.1
1. Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip închis, imprimanta color - 1 un.
Informații privind specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt indicate în Anexa A la Termenii și Condițiile de Livrare.
 
2. Oferta dumneavoastră în formatul indicat în Anexa A împreună cu „Termenii și Condițiile de Livrare” poate expediată prin email sau trimisă/adusă la următoare adresă:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
În atenția: Railean Corina, Departamentul procurări și logistică
E-mail: [email protected]

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele întregului Lot din cadrul prezentei invitații. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună per Lot și contractul va fi acordat furnizorului care oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot, iar specificațiile tehnice corespund specificațiilor menționate în Anexa A la Invitația pentru prezentarea de oferte Nr.70 _IP/ din 30.12.2022.

3. Ofertele care vor fi prezentate în plic sigilat, obligatoriu vor avea indicate pe plic denumirea și datele de contact ale ofertantului, precum și numărul de înregistrare a Invitației pentru prezentarea de oferte Nr.70_ IP/ din 30.12.2022. 
Totodată, furnizorul se obligă de a respecta „Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citit pe pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/policies-principles/

4. Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
4.1. Copia Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică și activează cel puțin 2 ani;
4.2. Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
4.3. Copia Licenței de activitate în domeniu;
4.4. Documentație tehnică, cataloage sau altă informație relevantă pentru fiecare bun în parte;
4.5. Anexa A și „Termenii și Condițiile de Livrare”, semnate și ștampilate conform cerințelor specificate în prezenta invitație.

5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 10 Ianuarie 2023, ora 16:00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

6. Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).

7. Oferta dumneavoastră va fi întocmită în conformitate cu prezentele instrucțiuni prin completarea Anexei A și „Termenii și Condițiile de Livrare” și va fi prezentată în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a bunurilor propuse conform specificațiile tehnice solicitate.
(i).  PREȚUL: Prețul va fi calculat la cota TVA inclus.
(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde cerințelor specificate în Anexa A și „Termenii și Condițiile de Livrare” vor fi evaluate prin compararea prețului total per Lot.  
8. La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala; 
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.
(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă timp de 60 de zile calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin.4 de mai sus.
9. Informații suplimentare pot fi obținute de la: 
Dna Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Email: [email protected]

10. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Invitația pentru prezentarea de oferte. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Invitația pentru prezentare de oferte poate duce la respingerea acesteia.
11. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Invitația pentru prezentarea de oferte va contacta în scris organizația la adresa de email specificată în alin.10 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.
12. În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația pentru prezentarea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Invitația pentru prezentarea de oferte. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația direct de la Cumpărător.